07, 08, 09 май
Лектор: Милен Марков

Милен Марков

[Финансов експерт]
10, 13, 14 май
Лектор: Илина Маринова

Илина Маринова

[основател и преподавател по предприемачество, счетоводство, ТРЗ в Pin Academy]
15, 16 май
Лектор: Ивелина Христова
Платформата “STARTUPHUB.BG” е създадена в рамките на проект “Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество”, дог. BG05M9OP001-1.023-0075-C01, финансиран по процедура „Подкрепа за предприемачество“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.